ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ПО ПРОЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА НЧ “ХРИСТО БОТЕВ – 1872″ ГРАД НОВИ ПАЗАР

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ПО ПРОЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА НЧ “ХРИСТО БОТЕВ – 1872″ ГРАД НОВИ ПАЗАР

Настоящите пазарни консултации се провеждат във връзка с предстоящо подаване на проектно предложение с предмет „Обновяване и модернизация на НЧ“Христо Ботев – 1872″ град Нови пазар“ от ПРСР 2014-2020 год. С проектното предложение се кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Вида на инвестицията е: изграждане, реконструкция,ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и /или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот.
Пазарното проучване се извършва във връзка с изискванията на чл.29, ал.10, 15 и 16 от Наредба №12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Целта на пазарните консултации е да бъде извършено проучване на пазара и реалните пазарни цени, като следва да бъдат предоставени най- малко три съпоставими независими оферти в оригинал на база зададените минимални параметри в техническата спецификация, които да бъдат сравнени и анализирани и на тази основа да се заложи прогнозна цена в проектното предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.