МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ – 1872 ”

klavishi
XV НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
ЗА АКОРДЕОНИСТИ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

“ТАНЦУВАЩИ КЛАВИШИ”
Нови пазар 2016

21 – 23 април 2016 г.

СТАТУТ
на Национален конкурс за акордеонисти
“Танцуващи клавиши” – гр. Нови пазар

ЦЕЛ НА КОНКУРСА:

Да издирва и популяризира талантливи млади акордеонисти – бъдещи концертиращи изпълнители и педагози; да поддържа създадените традиции, да развива и стимулира интереса към акордеона като популярен за България инструмент с изключително високи музикално-изразни възможности.

Във връзка с осъществяването на тези цели, участниците са длъжни да изпълняват конкурсна програма, която включва пиеси с разнообразна жанрово-стилистическа насоченост, имащи: танцово-развлекателен характер; рапсодично-виртуозен характер; джазово-импровизационен характер; в това число – аранжименти-версии на пиеси от областта на евъргрийна, фюжъна, съвременното етнофолк направление (джаз на фолклорна основа), утвърдените авангардни направления на съвременния инструментализъм, изградени върху основата на българския музикален фолклор.

 

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Националният конкурс се провежда всяка година в гр. Нови пазар под патронажа на Кмета на Община Нови пазар.
 2. За участие в конкурса се допускат изпълнители, изпратили редовни документи и с платена такса за участие.
 3. В срок до 31 декември организаторите се задължават да разпратят статута и Анкетната карта за участие. Участниците се задължават да изпратят в срок коректно попълнена Анкетната карта, като се съобразяват с условията за подбор на произведенията, упоменати в Статута. Заявката се изпраща на хартиен носител или в електронен вид на e-mail: klavishi@abv.bg. Организаторите се задължават в срок до 15 март да потвърдят получаването на заявката, както и допускането на кандидата за участие в Конкурса. След потвърждаване на участието в конкурса от страна на Организаторите не се допуска промяна на конкурсната програма. С подписа си в Анкетната карта (изпратена на хартиен носител) преподавателят и участникът декларират, че приемат условията на конкурса.
 4. Международното участие е в Раздел ІІІ.
 5. В случай на неучастие в конкурса преведената такса не подлежи на връщане.
 6. Всички участници получават потвърждение с програмата на конкурса по дни и часове за съответните раздели и възрастови групи.
 7. Редът за явяване на участниците се определя след тегленето на жребий, който се извършва всяка вечер за следващия конкурсен ден.
 8. Класирането се извършва в трите раздела по възрастови групи: първа, втора, трета награда и поощрение.
 9. Пътните разходи и разходите по престоя по време на конкурса са за сметка на участниците.
 10. Организационният комитет се ангажира да предложи на всички участници в конкурса и на техните придружители подходящи условия за нощуване и храна на приемливи цени.

11.Организационният комитет си запазва правото да фотографира, филмира, записва изпълненията на участниците с цел реклама на конкурса и създаване на архив, без да плаща права и обезщетения.

 

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

Раздел І: ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Първа възрастова група
Групата включва ученици, родени след 31 декември 2006 г. В програмата, с максимално времетраене до 5 мин., задължително да е включена една пиеса от български автор или в народностен дух.
Втора възрастова група
Групата включва ученици, родени през 2005 и 2006 г. Програмата, с максимално времетраене до 10 мин., да включва пиеси от различни жанрове и поне една от тях задължително да е от български автор или в народностен дух.
Трета възрастова група
Групата включва ученици, родени през 2002, 2003 и 2004 г. Програмата, с максимално времетраене до 12 мин., да включва пиеси от различни жанрове и поне една от тях задължително да е от български автор или в народностен дух.
Четвърта възрастова група
Групата включва ученици, родени през 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 г. Програмата, с максимално времетраене до 15 мин., да включва пиеси от различни жанрове и поне една от тях задължително да е от български автор или в народностен дух.
Пета възрастова група
Групата включва студенти и индивидуални участници до 35 години. Програмата, с максимално времетраене до 20 мин., да включва пиеси от различни жанрове и поне една от тях задължително да е от български автор или в народностен дух.

Раздел ІІ: КАМЕРНИ СЪСТАВИ – дуети, триа, квартети и др.

Първа възрастова група

Групата включва участници, родени след 31 декември 2001 г., които изпълняват свободна програма с максимално времетраене до 10 минути.

Втора възрастова група

Групата включва участници, родени през периода 1997 – 2001 г., които изпълняват свободна програма с максимално времетраене до 12 минути.

Трета възрастова група

Групата включва студенти, преподаватели и други участници на възраст до 35 години, навършени в годината на конкурса, които изпълняват свободна програма с максимално времетраене до 20 минути.

Раздел ІІІ: ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ – международни групи

Първа възрастова група

Групата включва български и чуждестранни участници, родени след 31 декември 2003 г., които изпълняват свободна програма по избор с максимално времетраене до 12 минути. В програмата не е задължително включването на пиеса от български автор или в народностен дух.

Втора възрастова група

Групата включва български и чуждестранни участници, родени през 2002 и 2003 г., които изпълняват свободна програма по избор с максимално времетраене до 15 минути. Програмата да включва пиеси от различни жанрове. Не е задължително включването на пиеса от български автор или в народностен дух

 

Забележки:

 • В Раздел І – ІV група, участниците от СМУ се състезават заедно с останалите участници от школи, паралелки с профил „Музика” и др., което е във връзка с Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. За три стипендии могат да кандидатстват ученици, родени през 1999 г., 2000 г. и 2001 г.
 • В раздел ІІ се допуска участието и на други инструменти, и/или пеене.
 • Посоченото време е максимално. Допуска се по-кратка програма. Журито ще прекъсва просрочилите указаното максимално време.

ЖУРИРАНЕ И НАГРАДИ

1. Наградите се присъждат от компетентно жури, като решенията му са окончателни.

2. Отличените с първа, втора, трета награда и поощрение получават диплом, парична или предметна награда.

3. Разпределение на наградния фонд в Раздел III:

І група: І награда – 160 лв.; ІІ награда – 120 лв.; ІІІ награда – 100 лв.

ІІ група: І награда – 200 лв.; ІІ награда – 160 лв.; ІІІ награда – 120 лв.

4. Журито има право:

 • да дели награди между участниците, с изключение на групите, в които наградените могат да кандидатстват за стипендии според Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби;
 • да не присъжда всички награди;
 • да присъди и други допълнителни награди.

5. Отделни физически и юридически лица могат да обявят награди, но същите ще бъдат присъждани с решение на журито.

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ

1. Анкетна карта по приложен образец.

Вълшебни ритми
“Танцуващи клавиши“

ПОПЪЛНЕТЕ ЯСНО И ЧЕТЛИВО!

ПОСОЧЕТЕ И АВТОРИТЕ НА АРАНЖИМЕНТИТЕ!

2. Копие от акта за раждане или лична карта.

3. Копие от пощенски запис или банков превод на такса за участие.

4. Актуална снимка, формат – за лична карта (за участниците в раздел І и ІІІ).

 

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

 • за индивидуален участник в Раздел І– 15 лв;
 • за индивидуален участник в Раздел ІІІ – 30 лв.;
 • за камерни състави – по 10 лв. на участник;
 • за индивидуален изпълнител, участващ и в камерен състав – 15 лв. + 5 лв. (за участник в І и ІІ раздел) или 30 лв. + 5 лв. (за участник във ІІ и ІІІ раздел).

Срок за подаване на документите за участие: 29 февруари 2016 г.

Адрес:

9900 гр. Нови пазар, обл. Шумен

ул. “Патриарх Евтимий” №1, Читалище “Христо Ботев – 1872 г.”

За конкурса “Танцуващи клавиши”

e-mail: klavishi@abv.bg

За пощенски запис: получател Светлана Петкова Зубева

За банков превод: IBAN – BG69BUIN70141030553421

BIC – BUINBGSF, Алианц Банк България

За справки и допълнителна информация:

0537/235-70 – Дарина Тотева

0888 568 735, 0878 887 947 – Янна Рускова