„Библиотеката – Е-портал за запазване на културното и историческо наследство на Нови пазар“

„Библиотеката – Е-портал за запазване на културното и историческо наследство на Нови пазар“

Библиотека “Иван Радов“ при НЧ “Христо Ботев-1872“ кандидатства и спечели проект „Библиотеката – Е-портал за запазване на културното и историческо наследство на Нови пазар“, с който цели да се обогатят и разширят  познанията на местната общност за своя поминък, история, култура, роден край, личности, информация за чествания и отбелязвания на значими културни събития за Нови пазар.

Проектът бе с продължителност една година от 08.11.2019 до 07.11.2020, в който се осъществиха 3 дейности включващи:

 • закупуване на дигитален планетарен скенер и обучение на щантите библиотекари към читалището за работа със скенера и софтуера съм него;
 • дигитализиране на книги, вестници, картини, снимки, и предмети от музейната сбирка;
 • публичност на проекта – организиране на информационни срещи за дейностите по проекта, чрез които да се подкани местната общност да вземе активно участие с предоставянето на снимков и друг материал за дигитализиране.

При стартирането на проекта през ноември се проведе обучение на персонала в библиотеката за работа с планетарен скенер, които отговарят за изпълнението на дейностите по проекта. Със закупуването на дигитален планетарен скенер библиотеката започна създаването на дигитална база от данни, с която да даде широк мобилен достъп до разнообразни издания книги, вестници, снимки, картини и музейни експонати в електронен формат, съдържащи информация от културно – исторически събития значими за Нови пазар.

През периода декември – февруари бяха проведени 4 информационни срещи в пенсионерските клубове в града с над  70 граждани, които бяха  поканени да вземат участие в проекта, като ни предоставят книги, вестници, снимки и др. материали значими за културно-историческия живот в Нови пазар.

Към момента в резултат от изпълнението на дейностите по проекта може да кажем, че е извършено следното:

 • В библиотеката има 3 обучени библиотекари , които да работят със скенера и софтуера за дигитализиране;
 • Обособено е място, в което периодично се дигитализират и обработват материали (книги, вестници, снимки и др.);
 • В проекта се включи ОХГ “Петър Персенгиев“ с 14 картини на видни новопазарски художници, като те ще предоставят още произведения от фонда на галерията, за да бъде обогатена колекцията;
 • В проекта се включи и Археологически музей в Нови пазар с предоставянето на архивни документи и снимки значими за новопазарския край;
 • Предоставени бяха над 200 бр.  снимки от граждани;
 • Сканирани са до момента над 406  документа – 58 книги, вестници, арх. документи; 334 снимки; 14 картини;
 • Към инициативата проявиха интерес и общински читалища, които също проявиха интерес да се включат с материали за техния край;
 • Общински училища също проявиха интерес и периодично ни предоставят материали и снимки, които да се сканират.
 • От месец май в месечното издание на библиотеката при читалището, в. “Магиата на книгите днес“, се разкри нова рубрика “Поглед в миналото“, в която се публикуват снимки и статии от събития и чествания от културния живот на града.

Дейността по дигитализирането на материали в  настоящия проект ще продължи, като целта ни е да създадем дигитална колекция, която в последствие да продължи да се обогатява, а в по късен етап, след като се обработи и да се създаде виртуална библиотека към сайт на читалището.

Настоящият проект се осъществи благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.