ПРОТОКОЛ №1 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПРОТОКОЛ №1 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПРОТОКОЛ №1 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА СИСТЕМА ЗА ЕФЕКТНО ОСВЕТЛЕНИЕ, ОЗВУЧИТЕЛНА СИСТЕМА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОСВЕТЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР № 27/07/2/0/0021/18.07.2017Г. ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА” ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ПРСР) 2014-2020Г. СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕЗФРСР ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

  • Обособена позиция № 1 „Доставка на система за ефектно осветление”
  • Обособена позиция № 2 „Доставка на озвучителна система”
  • Обособена позиция № 3 „Актуализация на изкуствено осветление”