Обществени поръчки

Обществени поръчки

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Информацията може  да видите ТУКПублична покана 2018 – 2:

Обявление за поръчка – Информацията може  да видите ТУК

Решение за откриване на процедура – Информацията може  да видите ТУК

Профил на купувача:

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Актуализация на изкуствено осветление във връзка с изпълнение на Договор № 27/07/2/0/0021/18.09.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. съфинансирана от ЕЗФРСР

Информацията може  да  ИЗТЕГЛИТЕ ТУК

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Информацията може  да ИЗТЕГЛИТЕ ТУК

КРИТЕРИИ. ПОКАЗАТЕЛИ. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Информацията може  да ИЗТЕГЛИТЕ ТУК

 

 Публична покана 2018 – 1:

Обявление за поръчка – Информацията може  да видите ТУК
Решение за откриване на процедура – Информацията може  да видите ТУК


Профил на купувача:

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана по реда на чл. 101 “а” от ЗОП с предмет:

Доставка на система за ефектно осветление, озвучителна система и актуализация на осветление“ във връзка с изпълнение на Договор № 27/07/2/0/0021/18.09.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. съфинансирана от ЕЗФРСР по три обособени позиции:

  • Обособена позиция № 1 „Доставка на система ефектно осветление“
  • Обособена позиция № 2 „Доставка на озвучителна система“
  • Обособена позиция № 3 „Актуализация на изкуствено осветление“

Информацията може  да видите ТУК 


ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Информацията може  да видите ТУК


Критерии. Показатели. Методика за оценка и класиране на офертите:

Информацията може  да видите ТУК

 


Решение №1/28.02.2018 г. за прекратяване на обособена позиция №3  „Актуализация на изкуствено осветление“ част от обществена поръчка с предмет:

„Доставка на система за ефектно осветление, озвучителна система и актуализация на осветление“ във връзка с изпълнение на Договор № 27/07/2/0/0021/18.09.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. съфинансирана от ЕЗФРСР по три обособени позиции:

  • Обособена позиция № 1 „Доставка на система ефектно осветление“
  • Обособена позиция № 2 „Доставка на озвучителна система“
  • Обособена позиция № 3 „Актуализация на изкуствено осветление“.

Информацията може да видите ТУК 

Обявление за възложена поръчка
Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка – 21.03.2018
Информацията може  да видите ТУК