Категория: Обществена поръчка

ПРОТОКОЛ №1 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА СИСТЕМА ЗА ЕФЕКТНО ОСВЕТЛЕНИЕ, ОЗВУЧИТЕЛНА СИСТЕМА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОСВЕТЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР № 27/07/2/0/0021/18.07.2017Г. ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА” Read more…

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на система за ефектно осветление, озвучителна система и актуализация на осветление във връзка с изпълнение на Договор № 27/07/2/0/0021/18.07.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички Read more…

ВЪПРОС: След като се запознахме с документацията по горецитираната процедура за възлагане на обществена поръчка имаме следния въпрос: В “IV.2. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ, т.2.5. са цитирани два образеца 2.5.1.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (оригинал). Изготвя се по приложения в документацията образец. 2.5.1.4. Декларация за срока на валидност Read more…