Категория: Обществена поръчка

ПРОТОКОЛ №1 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА СИСТЕМА ЗА ЕФЕКТНО ОСВЕТЛЕНИЕ, ОЗВУЧИТЕЛНА СИСТЕМА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОСВЕТЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР № 27/07/2/0/0021/18.07.2017Г. ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА” Read more…

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на система за ефектно осветление, озвучителна система и актуализация на осветление във връзка с изпълнение на Договор № 27/07/2/0/0021/18.07.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички Read more…