Искане за разяснение по обявената процедура за възлагане на обществена поръчка

Искане за разяснение по обявената процедура за възлагане на обществена поръчка

ВЪПРОС:

След като се запознахме с документацията по горецитираната процедура за възлагане на обществена поръчка имаме следния въпрос:

В “IV.2. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ, т.2.5. са цитирани два образеца

2.5.1.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (оригинал). Изготвя се по приложения в документацията образец.

2.5.1.4. Декларация за срока на валидност на офертата (оригинал). Изготвя се по приложения в документацията образец.“,

които не са приложени в документацията!

             Изпуснати ли са?

 

ОТГОВОР НА ВЪПРОСА:         

            Съгласно т. 2.5.1 от раздел ІV.2. „УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ”, офертата на всеки участник следва да включва:

 

2.5.1. Техническо предложение, съдържащо:

2.5.1.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (оригинал или нотариално заверено копие).

2.5.1.2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (оригинал). Изготвя се по приложения в документацията образец.

2.5.1.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (оригинал). Изготвя се по приложения в документацията образец.

2.5.1.4. Декларация за срока на валидност на офертата (оригинал). Изготвя се по приложения в документацията образец.”

 

Декларациите по т. 2.5.1.3, 2.5.1.4, както и предложението за изпълнение на поръчката по т. 2.5.1.2, се съдържат в приложените в раздел VI „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” образци, за всяка от обявените обособени позиции /т. 7 и т. 8 от образците на Техническо предложение/.

Не е необходимо представяне на допълнителни декларации.

ОРИГИНАЛАможе да изтеглите от ТУК