ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 2018

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 2018Профил на купувача:

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Актуализация на изкуствено осветление“

Обявление за поръчка – Информацията може  да видите ТУК

Решение за откриване на процедура –Информацията може  да видите ТУК

Обявление за поръчка 29.10.2018 – Информацията може  да видите ТУК


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Актуализация на изкуствено осветление“ във връзка с изпълнение на Договор № 27/07/2/0/00121/18.09.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. съфинансирана от ЕЗФРСР

Информацията може  да  ИЗТЕГЛИТЕ ТУК

Забележка: За удобство на участниците в публичното състезание предоставяме документацията в *doc формат, която може да бъде изтеглена от ТУКРЕШЕНИЕ №3/24.07.2018 г. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

Информацията може  да видите ТУК

ДОКЛАД ПО ЧЛ.60,АЛ1 ОТ ППЗОП, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.106, АЛ.1 ОТ ЗОП

Информацията може  да видите ТУКПРОТОКОЛ №3/13.07.2018 г. ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №28/18.05.2018 г., НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НЧ “ХРИСТО БОТЕВ – 1872“ ГРАД НОВИ ПАЗАР, ЗА ПОДБОР, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, ПОЛУЧЕНИ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ Актуализация на изкуствено осветлениевъв връзка с изпълнение на Договор № 27/07/2/0/00121/18.09.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. съфинансирана от ЕЗФРСР

Информацията може  да  ИЗТЕГЛИТЕ ТУКПРОТОКОЛ №2/02.07.2018 г. ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №28/18.05.2018 г., НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НЧ “ХРИСТО БОТЕВ – 1872“ ГРАД НОВИ ПАЗАР, ЗА ПОДБОР, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, ПОЛУЧЕНИ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ Актуализация на изкуствено осветлениевъв връзка с изпълнение на Договор № 27/07/2/0/00121/18.09.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. съфинансирана от ЕЗФРСР

Информацията може  да  ИЗТЕГЛИТЕ ТУКПРОТОКОЛ №1/18.06.2018 г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОП С ПРЕДМЕТ Актуализация на изкуствено осветлениевъв връзка с изпълнение на Договор № 27/07/2/0/00121/18.09.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. съфинансирана от ЕЗФРСР

Информацията може  да  ИЗТЕГЛИТЕ ТУК


ДАТА:10.07.2018 г. 16.25 часа

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Актуализация на изкуствено осветление във връзка с изпълнение на Договор № 27/07/2/0/00121/18.09.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. съфинансирана от ЕЗФРСР“

Информацията може  да  ИЗТЕГЛИТЕ ТУК

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Информацията може  да ИЗТЕГЛИТЕ ТУК

КРИТЕРИИ. ПОКАЗАТЕЛИ. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Информацията може  да ИЗТЕГЛИТЕ ТУК

 Профил на купувача:
ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ Доставка на система за ефектно осветление, озвучителна система и актуализация на осветление“

Обявление за поръчка от дата 23.01.2018 г.- Информацията може  да видите ТУК
Решение за откриване на процедура от дата 23.01.2018 г. Информацията може да видите ТУК


Решение №1/28.02.2018 г. за прекратяване на обособена позиция №3  „Актуализация на изкуствено осветление“ част от обществена поръчка с предмет:

„Доставка на система за ефектно осветление, озвучителна система и актуализация на осветление“ във връзка с изпълнение на Договор № 27/07/2/0/00121/18.09.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. съфинансирана от ЕЗФРСР по три обособени позиции:

 • Обособена позиция № 1 „Доставка на система ефектно осветление“
 • Обособена позиция № 2 „Доставка на озвучителна система“
 • Обособена позиция № 3 „Актуализация на изкуствено осветление“.

Информацията може да видите ТУК 

Обявление за поръчка 21.03.2018 – Информацията може  да видите ТУКДокументация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана по реда на чл. 101 “а” от ЗОП с предмет:

Доставка на система за ефектно осветление, озвучителна система и актуализация на осветление“ във връзка с изпълнение на Договор № 27/07/2/0/00121/18.09.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. съфинансирана от ЕЗФРСР по три обособени позиции:

 • Обособена позиция № 1 „Доставка на система ефектно осветление“

 • Обособена позиция № 2 „Доставка на озвучителна система“

 • Обособена позиция № 3 „Актуализация на изкуствено осветление“

Информацията може  да видите ТУК

ПРОТОКОЛ №1 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА СИСТЕМА ЗА ЕФЕКТНО ОСВЕТЛЕНИЕ, ОЗВУЧИТЕЛНА СИСТЕМА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОСВЕТЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР № 27/07/2/0/00121/18.09.2017Г. ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА” ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ПРСР) 2014-2020Г. СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕЗФРСР ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

 • Обособена позиция № 1 „Доставка на система за ефектно осветление”
 • Обособена позиция № 2 „Доставка на озвучителна система”
 • Обособена позиция № 3 „Актуализация на изкуствено осветление”

Информацията може  да видите ТУК
СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на система за ефектно осветление, озвучителна система и актуализация на осветление във връзка с изпълнение на Договор № 27/07/2/0/00121/18.09.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони (ПРСР) 2014-2020г. съфинансирана от ЕЗФРСР по три обособени позиции:

 • Обособена позиция № 1 „Доставка на система за ефектно осветление”
 • Обособена позиция № 2 „Доставка на озвучителна система”
 • Обособена позиция № 3 „Актуализация на изкуствено осветление”

Информацията може  да видите ТУК
ПРОТОКОЛ №2 ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №4/15.02.2018 Г., НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НЧ “ХРИСТО БОТЕВ – 1872“ ГРАД НОВИ ПАЗАР, ЗА ПОДБОР, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, ПОЛУЧЕНИ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА СИСТЕМА ЗА ЕФЕКТНО ОСВЕТЛЕНИЕ, ОЗВУЧИТЕЛНА СИСТЕМА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОСВЕТЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР № 27/07/2/0/00121/18.09.2017Г. ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА” ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ПРСР) 2014-2020Г. СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕЗФРСР ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

 • Обособена позиция № 1 „Доставка на система за ефектно осветление”
 • Обособена позиция № 2 „Доставка на озвучителна система”
 • Обособена позиция № 3 „Актуализация на изкуствено осветление”

Информацията може  да видите ТУК

ДОКЛАД ПО ЧЛ.60,АЛ1 ОТ ППЗОП, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.106, АЛ.1 ОТ ЗОП

Информацията може  да видите ТУК

РЕШЕНИЕ №2/29.03.2018 г. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

Информацията може  да видите ТУК

 ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Информацията може  да видите ТУК 

 Критерии. Показатели. Методика за оценка и класиране на офертите:

Информацията може  да видите ТУК
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Запитване, относно условията по обществената поръчка може да видите ТУК (29.01.2018 г.)

Искане за разяснение по обявената и цитирана по-горе процедура и на основание чл. 180 от Закона за обществени поръчки – може да видите ТУК  (06.02.2018 г.)